For english version – Click Here

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV DRIFTER WORLD AB:S TJÄNSTER

Gäller från och med oktober 2022

 

1.      Tillämplighet

 

1.1.    Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) är tillämpliga då Drifter World AB, 556982-8600, (”Drifter World”) tillhandhåller Tjänster (såsom definierat nedan) till privatpersoner (konsumenter) (”Kunden”) i Sverige.

1.2.    Alla Tjänster utförs i enlighet med tvingande lagstiftning samt enligt:

·       i det enskilda fallet avtalade villkor, och

·       dessa Allmänna villkor.

Vid avvikelse mellan ovan angivna bestämmelser ska de ha företrädesrätt i ovan angiven ordning.

1.3.    Tjänsterna riktar sig till privatpersoner över 18 år.

1.4.    Genom att ansöka om registrering hos Drifter World (se punkt 3.1.4) godkänner och accepterar Kunden att bli bunden av dessa Allmänna villkor. Bindande avtal (”Avtalet”) uppkommer när Drifter World bekräftat Kundens registrering och Kunden får tillgång till Drifter Worlds Tjänster. Dessa Allmänna villkor utgör del av Avtalet mellan Drifter World och Kunden.

1.5.    Om Kunden även har ett företagsanvändarkonto hos Drifter World gäller Drifter Worlds vid var tid gällande allmänna villkor för företagskunder i tillämpliga delar i förhållande till Kundens företagsrelaterade användning av tjänster som Drifter World tillhandahåller.

 

2.      Definitioner

I dessa Allmänna villkor och i samband med Tjänsterna ska följande ord och uttryck ha den innebörd som angivits nedan:

Applikationen” avser Drifter Worlds mobilapplikation;

Drifter World-kortet” avser det passerkort som Kunden kan komma att tillhandahållas av Drifter

Kameraparkering” har den betydelse som anges i punkt 4.1.1;

Laddningsavgift” avser den avgift som Kunden ska betala för en Laddningssession, vilken motsvarar och beräknas utifrån den aktuella Laddningssessionens längd multiplicerad med den taxa som relevant Samarbetspartner eller P-operatör i allmänhet tillämpar i förhållande till den aktuella Laddplatsen,

Laddningssession” avser en enda sammanhängande laddningssession som Kunden har beställt genom Drifter World-systemet, under vilken Kundens fordon laddas av den relevanta Laddplatsen;

”Laddplats” Den parkeringplas som rustats med ett ladduttag för eldrivna fordon.

Parkeringssession” avser en enda sammanhängande parkeringsession som Kunden har beställt genom Drifter World-systemet, under vilken Kundens fordon parkerats.

”Upplåtaren” Den avtalspart som upplåter sin Parkerings/laddyta till P-operatören tex Fastighetsägare, Samfällighet, Kommun, BRF, Parkeringsägare, arrendeansvarig.

”nyttjaren” Den person som står som registrerad användare i app och /eller löpande tjänster och abonnemang.

Laddningstjänsten” har den betydelse som anges i punkt 3.1;

Mobiltelefon” avser mobiltelefon eller surfplatta;

P-operatör” avser parkeringsoperatör som Drifter World eller samarbetar med;

L-operatör” avser laddningsoperatör som Drifter World samarbetar med;

Parkeringsplats” har den betydelse som anges i punkt 4.2;

Parkeringstjänsten” har den betydelse som anges i punkt 3.1;

Part” och ”Parter” avser Drifter World och/eller Kunden;

Samarbetspartner” avser Drifter Worlds samarbetspartners (dock inte P-operatörer);

 ”SMS-tjänsten” avser Drifter Worlds SMS-tjänst;

Tjänst/-er” har den betydelse som anges i punkt 3.1;

Vägvisningstjänsten” har den betydelse som anges i punkt 3.1; och

Webbplatsen” avser Drifter Worlds webbplats www.drifterworld.se

 

Definitioner finns även på andra ställen i dessa Allmänna villkor.

 

3.      Allmänna villkor för Tjänsterna

3.1.    Generellt

3.1.1.  Drifter World tillhandahåller ett elektroniskt system för modern parkering (”Drifter World- systemet”), genom vilket Drifter World, i samarbete med parkeringsupplåtare och andra Samarbetspartners, möjliggör för Kunden att administrera parkering (”Parkeringstjänsten”) samt få tillgång till andra kringtjänster (var för sig en ”Tilläggstjänst”), såsom laddning av eldrivet fordon (”Laddningstjänsten”), parkeringsanvisning, vägvisning och digital parkeringstillstånd.

(”Vägvisningstjänsten”) samt andra funktioner. Parkeringstjänsten och Tilläggstjänsterna samt övriga tjänster som Drifter World vid var tid tillhandahåller konsumenter benämns gemensamt ”Tjänsterna”.

3.1.2.  I förhållande till vissa parkeringsupplåtare, P-operatörer och Samarbetspartners inkluderar Laddningstjänsten ett element av behovsstyrt köp och vidareförsäljning av el eller laddningstid, och Drifter World agerar då som återförsäljare. När en Kund laddar ett eldrivet fordon och inleder en Laddningssession kommer Drifter World då att, från och med den tidpunkten till och med det att Laddningssessionen har avslutats, (i) köpa den aktuella elen eller laddningstiden från den aktuella P-operatören eller Samarbetspartnern, och (ii) sälja vidare den aktuella elen eller laddningstiden till Kunden.

3.1.3.  För en närmare beskrivning av Tjänsterna hänvisas till den information som vid var tid finnas att tillgå på Webbplatsen.

3.1.4.  Drifter World erbjuder ett urval av produktpaket (”Produktpaket”) innehållandes Parkeringstjänsten och eventuella Tilläggstjänster, vars innehåll, pris och eventuella särskilda villkor från tid till annan beskrivs på Webbplatsen.

 

3.2.    Anslutning till Tjänsterna, registrerade uppgifter m.m.

3.2.1.  En förutsättning för att Kunden ska få tillgång till Tjänsterna i appen är att Kunden registrerar sig som användare hos Drifter World. Drifter World förbehåller sig rätten att avslå registreringsansökan.

3.2.2.  Registreringsansökan kan ske via Webbplatsen, Applikationen eller på annat av Drifter World vid var tid anvisat sätt. I samband med registreringsansökan ska Kunden välja önskat Produktpaket samt tillhandhålla efterfrågade uppgifter, såsom närmare angivna personuppgifter, giltigt mobiltelefonnummer, e-postadress samt åtminstone ett fordons registreringsnummer. Kunden ska vidare välja en av Drifter World accepterad betalningsmetod och registrera ett kontokort eller, om tillämpligt, andra för betalningsmetoden relevanta uppgifter.

3.2.3.  Efter godkänd registrering erhåller Kunden en tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke- överlåtbar och icke-vidareupplåtbar rätt att nyttja Drifter World-systemet och därigenom Tjänsterna i enlighet med valt Produktpaket samt, om tillämpligt, Applikationen. Rätten att nyttja Drifter World-systemet och, om tillämpligt, Applikationen gäller under avtalstiden samt så länge Kunden har ett aktivt konto och fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet (inklusive dessa Allmänna villkor). Ett användarkonto anses vara aktivt om det har förekommit någon transaktion de senaste 24 månaderna, exempelvis en genomförd parkering eller betalning av månadsavgift.

3.2.4.  Efter godkänd registrering får Kunden ett unikt engångslösenord att användas tillsammans med Kundens telefonnummer och/eller e-postadress för att bl.a. logga in på Kundens personliga webbsida på Webbplatsen (”Mina sidor””företagskonto”), och erhåller Kunden en verifieringskod för att logga in i Applikationen (gemensamt ”Inloggningsuppgifterna”).

3.2.5.  Vissa Tjänster förutsätter att Kunden använder Applikationen och har aktiverat funktionen ”tillåt åtkomst till platsinfo” och/eller ”tillåt push-notiser” i sin Mobiltelefon, sitt fordon, eller annan av Drifter World vid var tid godkänd teknisk lösning.

 

 

3.3.    Kundens åtaganden och ansvar

3.3.1.  Kunden ansvarar för att tillse att korrekta uppgifter om Kunden och relevanta fordon vid var tid är registrerade hos Drifter World. Efter godkänd registrering ska Kunden logga in på Mina sidor eller kontrollera inställningarna i Applikationen för att verifiera att de registrerade uppgifterna är korrekta. Drifter World ansvarar inte i något fall för felaktigt registrerade uppgifter, oavsett registreringsmetod.

3.3.2.  Kunden ansvarar för att genom Drifter World registrerat kontokort eller annan betalningsmetod, såsom tillämpligt, är giltigt, inte är spärrat och att det tillhörande kontot i tillämpliga fall har täckning. Kunden ska informera Drifter World (t.ex. genom uppdatering via Applikationen eller Mina sidor, eller genom meddelande till Drifter Worlds kundtjänst) om relevanta uppgifter avseende nytt kontokort senast vid utgången av den kalendermånad som föregår den kalendermånad då det då angivna kontokortet upphör att gälla. Skulle kort ej knytas kommer en manuell faktura skickas ut i efterhand på det upplupna beloppet och då tillkommer en fakturaavgift.

3.3.3.  Kunden ansvarar för att tillse att Inloggningsuppgifterna förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för obehöriga.

3.3.4.  Kunden ska utan dröjsmål informera Drifter World på vid var tid, på Webbplatsen, anvisat sätt (t.ex. genom uppdatering via Applikationen eller Mina sidor, eller genom meddelande till Drifter Worlds kundtjänst) om:

·       Kunden har anledning att anta att någon obehörig har fått åtkomst till eller kännedom om Inloggningsuppgifterna;

·       Kundens Drifter World-kort har förlorats eller blivit stulet;

·       Registrerade uppgifter om Kunden har ändrats;

·       Kunden har anledning att anta att registreringsnumret för ett fordon som är registrerat för Automatisk kameraparkering (såsom definierat nedan) missbrukas;

·       En Mobiltelefon som Kunden har installerat Applikationen på, förloras eller stjäls; eller

·       Registrerat fordon säljs, avställs eller annars inte avses komma att nyttjas för Tjänsterna, så att Drifter World kan vidta lämpliga åtgärder, såsom att spärra Inloggningsuppgifterna, registreringsnumret och/eller Kundens konto alternativt uppdatera Kundens registrerade uppgifter.

Kunden ska även i övrigt hålla Drifter World underrättat om förhållanden som är av betydelse för Avtalet och/eller Tjänsternas utförande.

3.3.5.  I tillägg till vad som följer av Avtalet ska Kunden följa Drifter Worlds vid var tid givna instruktioner.

3.3.6.  Kunden ansvarar för att den (a) telefon, (b) Mobiltelefon, eller (c) annan teknisk utrustning (exempelvis ett fordons infotainment-system) som Kunden använder för att nyttja Tjänsterna fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med (i) Drifter World-systemet, (ii) Tjänsterna, och (iii) Applikationen, om tillämpligt. Kunden ansvarar vidare i tillämpliga fall för att Applikationen är vederbörligt uppdaterad. De prestandakrav som vid var tid är tillämpliga i förhållande till Drifter World- systemet, Tjänsterna, Applikationen finns att tillgå på Webbplatsen.

 

4.      Särskilda villkor för Parkeringstjänsten

4.1.    Generellt

4.1.1.  Parkeringsplatsen kontrolleras av ett AI-drivet kamerasystem som checkar in och ut fordon med tillstånd/ej tillstånd, tar betalt per minut vis publik session eller per månad vid abonnemang, letar efter fordon och registreringsnummer och hur bilar parkerar i rutan och under vilka tider fordonet varit på platsen. När ett fordon står på övertid utanför ett giltigt parkeringstillstånd räknas platsen antingen som publik eller så finns ett nytt parkeringstillstånd som vill ha tillträde till platsen. Förutsättningarna kan variera från plats till plats. Nyttjaren ska därför ta reda på platsens regler genom att läsa befintlig skyltning på platsen. Detta medför att Upplåtaren genom operatören har rätt att ta ut löpande parkeringstaxa om fordonet är lovligt parkerat utefter platsens regler eller en dynamisk prisökning om fordonet är olovligt parkerat. Efter platsens regler.

4.1.2.  Användare som inte är användare av appen kan betala direkt på platsen via Qr-kod eller via faktura. För att välja faktura förfarande så måste kunden stå som ägare av det parkerade fordonet eller vara godkänd registrerad användare i appen som är knutet till godkänt kreditkort/betalkort/Betalmetod annars räknas fordonet som felparkerat. I vissa fall där dessa uppgifter kommer fram i efterhand och/eller samtal till kundtjänst, vid situationer där parter enats om att inget avtal via skyltning ingåtts har P-operatören inget annat val än att ställa ut en kontrollavgift i efterhand om man inte på plats kan se att fordonet en ovan situation varit felparkerat viss stunden bilen stod parkerad.

4.1.3.  Vid knuten företagsprofil till app-profiler knyts profilen automatiskt till en samlad fakturering hos företaget. Slutanvändaren ansvarar själv i detta fall att de knutna kostnaderna är korrekta och återbetalas inte av Drifter World.

4.1.4.  Nyttjaren godkänner att angivet registreringsnummer och användarprofil används som faktureringsunderlag till operatören. Operatören tar inte hänsyn till vem som kört det registrerade fordonet oavsett om ärendet handlar om löpande avtal, abonnemang, parkeringstillstånd, betalparkering eller felparkering som strider mot platsens regler. Operatören åtar sig rätten att agera utifrån platsens regler och uppsatta riktlinjer och priser ifrån upplåtaren. I förhållande till vissa Parkeringsplatser kan tillträde beviljas och en parkering påbörjas och/eller avslutas med hjälp av P-operatörens system för automatisk nummerskyltsavläsning (ett ”Kameraparkeringssystem”), varvid klockslagen då ett fordon kör in på och lämnar en Parkeringsplats eller Parkeringsruta automatiskt registreras, och såsom tillämpligt skickas till Drifter World-systemet (”Kameraparkering”).

4.1.5.  Parkerings/laddtjänsten kan även användas för boende-/tillståndsparkering förutsatt att upplåtaren accepterar detta. För boende-/tillståndsparkering behöver Kunden ett boende-/parkeringstillstånd som erhålls från upplåtaren via en kod som knyts till ett tillstånd som sedan delas med kunden/företaget som ska nyttja tillståndet. Kunden ansvarar för att tillse att relevant boende-/parkeringstillstånd innehas. Vid boende-/tillståndsparkering kan Kunden endast meddela P-operatören om förbestämd parkeringstid, vilken inte går att avsluta i förtid. Parkeringstillstånd kan vara tidsbestämda, löpande över hel vecka 24/7 eller tillfälliga. Upplåtaren ansvarar för att dessa parametrar knyts till operatörens koder.

4.1.6.  Parkerings/laddtjänsten innebär även att Drifter World, i samband med att Kundens genom Parkeringstjänsten påbörjade parkering avslutas alternativt förbestämda parkeringstid påbörjas, förvärvar P-operatörens fordran på Kunden avseende betalning av tillämplig parkeringsavgift (inklusive moms), vilken bestäms utifrån P-operatörens aktuella taxa

(”Parkeringsavgiften”) (se punkt 6.3).

4.1.7.  Kameraparkeringssystemen tillhandhålls och underhålls av Drifter World AB, Drifter World tillhandahåller teknisk support avseende Kameraparkeringssystemet.

 

4.2.    Användarvillkor

4.2.1.  Parkering/laddstjänsten kan endast användas på de parkeringsplatser och inom de parkeringsområden/-zoner (var för sig en ”Parkeringsplats”) som:

(i)     vid var tid (a) anges i listan ”Här fungerar Drifter World” som finns att tillgå på Webbplatsen, eller (b) anges i Applikationens och/eller

(ii)    har skyltar eller andra Drifter World-kännetecken som anger att Drifter World driver parkeringsplatsen eller samarbetar med P-operatören vad gäller den aktuella Parkeringsplatsen.

4.2.2.  För att kunna använda Automatisk kameraparkering i förhållande till ett visst fordon måste Kunden genom Applikationen eller Mina sidor aktivera Automatisk kameraparkering för fordonet, och då ange fordonets registreringsnummer. Kunden ansvarar för att ange korrekt registreringsnummer. Om Kunden även har ett företagskonto hos Drifter World, behöver Kunden välja till vilket konto som parkeringar med Automatisk kameraparkering ska registreras.

4.2.3.  Vid användande av Parkeringstjänsten ska Kunden påbörja parkering genom aktivering via antingen

·       Applikationen;

·       Mina Sidor;

·       Företagsprofil; knyta företagskoden till relevanta användarprofiler i appen för att samla fakturor, person för person.

·       Kunden ska, för att försäkra sig om att parkeringen har påbörjats, kontrollera att bekräftelse på påbörjad parkering erhållits via

·       Applikationen, vid användande av Applikationen;

·       Mina sidor, vid användande av Mina Sidor;

4.2.4.  Om Kunden vid användande av Parkeringstjänsten påbörjar parkering på annat sätt än med Automatisk kameraparkering ska Kunden i samband därmed ange det parkerade fordonets registreringsnummer och den aktuella Parkeringsplatsen. Om Kunden använder Applikationens positioneringsfunktion ska Kunden försäkra sig om att den Parkeringsplats som föreslås är den Parkeringsplats som Kunden har parkerat fordonet på. Kunden ansvarar för att korrekt Parkeringsplats och registreringsnummer anges. Drifter World har inget ansvar om fel Parkeringsplats eller registreringsnummer har angetts (se punkt 11.1a)).

4.2.5.  Drifter World tillhandahåller uppgifter om Kundens genomförda parkeringar på Mina sidor, vilka uppgifter normalt sparas i minst tolv månader.

 

4.3.   Kundens åtaganden och ansvar

4.3.1.  Kunden ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts av respektive upplåtare eller i övrigt är tillämpliga i förhållande till den Parkeringsplats där Kunden parkerar fordonet.

4.3.2.  Kunden ansvarar för att påbörja parkeringen korrekt, genom att (förutom när Drifter Automatisk kameraparkering används) ange det parkerade fordonets registreringsnummer och den aktuella Parkeringsplatsen. Kunden ansvarar för att den angivna Parkeringsplatsen och registreringsnumret är korrekt, oavsett om dessa har föreslagits genom Applikationens positioneringsfunktion eller Automatisk kameraparkering.

4.3.3.  Om Kunden använder Kameraparkering ansvarar Kunden för att registreringsskyltarna på det aktuella fordonet är hela, rena och i övrigt i ett läsbart skick när fordonet kör in på och lämnar en Parkeringsplats.

4.3.4.  Om Parkeringstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar när Kunden ska parkera (t.ex. på grund av orsak hänförlig till av Kunden använd (i) Mobiltelefon, eller avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse, eller i ett Kameraparkeringssystem) ansvarar Kunden för att betalning erläggs till P-operatören på annat av denne anvisat sätt (exempelvis genom betalning med QR kod som är uppställt på plats). Om Kunden i sådant fall inte på sådant annat sätt erlägger betalning till P-operatören. Kunden kommer då att få en pappersfaktura med administrationsavgift på 49 kronor skickat till kundens registrerade adress.

4.3.5.  Kunden ansvarar för att avaktivera den Automatiska kameraparkeringstjänsten i förhållande till ett fordon, om Kunden inte längre vill använda tjänsten i förhållande till fordonet (t.ex. om fordonet har sålts eller, i förhållande till hyr- och leasingbilar, när den relevanta hyr- eller leasingtiden har löpt ut).

4.3.6.  Användare som inte är användare av appen kan betala direkt på platsen via Qr-kod eller via faktura. För att välja faktura förfarande så måste kunden stå som ägare av det parkerade fordonet eller vara godkänd registrerad användare i appen annars räknas fordonet som felparkerat.

 

 

5.      Särskilda villkor för Laddningstjänsten

5.1.    Generellt

5.1.1.  Nedanstående bestämmelser gäller för parkeringsplats med Ladduttag:

· Nyttjaren godkänner att Operatören startar laddningssession och tar betalt via registreringsnummer och ansluten användarprofil utifrån uppgivarens pris och regler.

· Nyttjaren har 3 minuter på sig att koppla in sladden för parkerat laddbart fordon för att starta laddsession.

· Nyttjaren kan enbart parkera ett registrerat laddbart eller icke laddbart fordon på avsedd laddplats under pågående parkeringstillstånd.

· När parkeringstillståndet löpt ut i tid, räknas icke laddbara fordon på laddplats som felparkerade och kommer därav att få en förhöjd dynamisk taxa löpande utefter uppgivarens priser och regler.

· Nyttjaren har även möjlighet att via appen starta en laddsession manuellt via QR-kod och app.

· Nyttjaren svarar för att anskaffa anslutningskabel.

· Endast anslutningskablar typ 2 som uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser ska användas.

· När laddkabel inte är kopplad till laddaren ska anslutningskabel kopplas ur laddaren. Upplåtaren ansvarar ej för stulet eller åverkan på laddlabel.

· Nyttjaren ska omgående anmäla fel och brister på laddaren till upplåtaren.

· Nyttjaren ansvarar för att l laddkablar vid användningen är i fullgott skick.

· Nyttjaren ska följa de ordningsföreskrifter som upplåtaren vid var tid meddelar för nyttjandet av parkeringsplatsen.

5.1.2.  Genom Laddningstjänsten kan Kunden meddela relevant Samarbetspartner eller P- operatör, eller Drifter World (när Drifter World agerar återförsäljare), såsom tillämpligt, när en Laddningssession påbörjas, preliminär laddningstid/grad och när Laddningssessionen avslutas, samt vid behov förlänga/öka laddningstiden/graden.

5.1.3.  Villkoren för Parkeringstjänsten i punkt 3.3.6 gäller mutatis mutandis för Laddningstjänsten, dock att med påbörjad respektive avslutad parkering menas påbörjad respektive avslutad Laddningssession, samt att ingen boendeparkering och inget system motsvarande Kameraparkering finns i förhållande till Laddningstjänsten.

5.1.4.  Drifter World tillhandahåller uppgifter om Kundens genomförda Laddningssessioner på Mina sidor, företagskonto/profil, vilka uppgifter normalt sparas i minst tolv månader.

5.1.5.  Om Drifter World inte agerar som återförsäljare CPO eller liknande innebär Laddningstjänsten även att Drifter World, i samband med att en Laddningssession avslutas, förvärvar relevanta Samarbetspartners fordran på Kunden avseende betalning av tillämplig Laddningsavgift (inklusive moms)(se punkt 6.3).

5.1.6.  Laddningsstationer tillhandhålls och underhålls av Samarbetspartners och/eller Operatören. Om en Landningsplats inte fungerar korrekt eller exempelvis har orsakat skada på Kundens fordon hänvisas Kunden till relevant Samarbetspartner eller P-operatör. Kontaktuppgifter anges normalt i anslutning till Laddplatsen, men kan även erhållas från Drifter Worlds kundtjänst.

 

5.2.    Kundens åtaganden och ansvar

5.2.1.  Kunden ska alltid följa tillämpliga lagar och regler samt bestämmelser som vid var tid har fastställts av relevant Samarbetspartner eller P-operatör, eller i övrigt är tillämpliga i förhållande till Kundens laddning av fordonet.

5.2.2.  Om Laddningstjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar när Kunden ska ladda fordonet eller under Kundens laddning av fordonet (t.ex. på grund av orsak hänförlig till av Kunden använd (i) telefon, (ii) Mobiltelefon, eller avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse) ansvarar Kunden för att betalning erläggs till relevant Samarbetspartner eller P-operatör på annat av denne anvisat sätt.

5.2.3.  Kunden ansvarar för skada som Kunden, Kundens fordon eller annan egendom hänförlig till Kunden orsakar i samband med laddning av Kundens fordon.

 

6.      Särskilda villkor för Vägvisningstjänsten

6.1.    Genom Vägvisningstjänsten kan Kunden genom Applikationens positioneringsfunktion, eller annan av Drifter World vid var tid godkänd teknisk lösning som är kompatibel med Vägvisningstjänsten, erhålla förslag på tillgängliga Parkeringsplatser och/eller Laddningsplatser i Kundens närhet.

6.2.    Vägvisningstjänsten förutsätter att Kunden använder Applikationen och har aktiverat funktionerna ”tillåt åtkomst till platsinfo” och ”tillåt push-notiser” i sin Mobiltelefon, eller annan av Drifter World vid var tid godkänd teknisk lösning som är kompatibel med Vägvisningstjänsten.

6.3.    Drifter World tar inget ansvar för att Applikationens positioneringsfunktion korrekt anger huruvida det finns lediga Parkeringsplatser/Laddningsplatser i Kundens närhet eller korrekt vägleder Kunden till sådan Parkeringsplats/Laddningsplats. Drifter World tar inget ansvar för att av Drifter World anvisad Parkeringsplats/Laddningsplats inte är ledig eller tillgänglig när Kunden anländer till Parkeringsplatsen/Laddningsplatsen.

 

7.      Underrättelse om överlåtelser av fordran

7.1.    Detta avsnitt 6.3 tillämpas inte när Drifter World agerar som återförsäljare i förhållande till Laddningstjänsten.

7.2.    Härmed underrättas Kunden om att Drifter World, omedelbart efter att

·       Kundens genom Parkeringstjänsten påbörjade parkering avslutas alternativt förbestämda parkeringstid påbörjas; och/eller

·       Kundens Laddningssession avslutas,

kommer att förvärva relevant Samarbetspartners eller P-operatörs fordran på Kunden avseende betalning av tillämplig Parkeringsavgift och/eller Laddningsavgift, såsom tillämpligt.

Härmed underrättas Kunden om att Kunden ska erlägga betalning av överlåten fordran till Drifter World (och inte till relevant Samarbetspartner och/eller P-operatör).

7.3.    Kunden underrättas via Mina sidor, Applikationen, kvitto, e-post och/eller SMS om att en fordran avseende erläggande av Parkeringsavgift och/eller Laddningsavgift uppstått och att Drifter World har förvärvat sådan fordran från relevant Samarbetspartner och/eller P-operatör.

 

8.      Priser och avgifter

8.1.    Priser och avgifter för relevanta Produktpaket, Tilläggstjänster och andra extra funktioner framgår av Drifter Worlds vid var tid gällande prislista som finns att tillgå på Webbplatsen och/eller i Appen. Alla priser och avgifter anges inklusive moms. Parkeringsavgift och Laddningsavgift ingår inte i Drifter Worlds priser och avgifter utan tillkommer utifrån upplåtarens konfiguration av platsens regler och priser oavsett reglering i tid, pris, tillstånd, abonnemang eller liknande.

8.2.    Drifter Worlds prissättningsmodell för Produktpaketen består för närvarande av en engångsavgift vid godkänd registrering och/eller, beroende på av Kunden valt Produktpaket (vilket främst styrs av Kundens parkeringsbehov), av (i) endast en fast månadsavgift, (ii) ett procentuellt påslag på respektive Parkeringsavgift/Laddningsavgift samt en avgift per påbörjad Tilläggstjänst, dvs. ingen fast månadsavgift eller (iii) en kombination av ett procentuellt påslag på respektive Parkeringsavgift/Laddningsavgift, en avgift per påbörjad Tilläggstjänst och en fast månadsavgift. Särskild avgift kan tillkomma för Tilläggstjänster och andra extra aviseringar och funktioner som inte ingår i relevant Produktpaket.

8.3.    Tilläggstjänster som för närvarande ingår i Produktpaketen, alternativt nya tjänster, kan framgent komma att bli föremål för särskild avgift.

8.4.    Drifter World förbehåller sig rätten att ändra sina priser och avgifter. Sådana ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att Kunden har informerats om ändringen.

 

9.      Betalningsvillkor m.m.

9.1.    Betalning sker endera genom debitering av Kundens registrerade kontokort eller genom annan av Drifter World vid var tid accepterad betalningsmetod. Kunden väljer och godkänner betalningsmetod i samband med registreringsansökan. För information om övriga betalningsvillkor för respektive betalningsmetod hänvisas till relevant betaltjänstleverantör.

9.2.    Fast månadsavgift debiteras månadsvis i förskott och återbetalas inte. Övriga priser och avgifter (med undantag för vad som anges i punkt 9.2) debiteras i enlighet med av Kunden vald betalningsmetod efter det att relevant Tjänst påbörjas alternativt avslutas. Kunden godkänner härmed sådan debitering.

9.3.    Parkeringsavgifter och Laddningsavgifter (inklusive Drifter Worlds procentuella påslag, om tillämpligt i enlighet med av Kunden valt Produktpaket) debiteras (i) efter det att Drifter World har förvärvat relevant fordran avseende Parkeringsavgift och/eller Laddningsavgift från relevant P-operatör och eventuell Samarbetspartner, eller (ii) om Drifter World agerar återförsäljare i förhållande till Laddningstjänsten, efter det att den aktuella Laddningssessionen har avslutats.

9.4.    Om betalning inte sker i rätt tid har Drifter World rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess full betalning har erlagts. Drifter World har även rätt till ersättning för kostnader (såsom betalningspåminnelse och inkassokrav) för indrivning av förfallet belopp.

 

10.   Drifter World-systemets tillgänglighet, immateriella rättigheter m.m.

10.1. Drifter World-systemet är normalt tillgänglig dygnet runt, med undantag för planerade driftstopp för uppgraderingar, ändringar och underhåll. Kunden är införstådd med att mjukvara aldrig kan testas i alla tänkbara situationer och att avvikelser från avtalad funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå. Drifter World förbehåller sig rätten att uppdatera Drifter World-systemet med nya funktioner eller i övrigt ändra det för att t.ex. anpassa det till ny teknik, ny säkerhetsstandard eller nya administrativa rutiner.

10.2. All upphovsrätt (inklusive rätt till datorprogram, databaser, källkod, objektkod och algoritmer) och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärkesrätt och patent) hänförliga till Drifter World-systemet och dess innehåll innehas eller licensieras av Drifter World eller dess leverantörer och samarbetspartners. Genom Avtalet överförs inga sådana rättigheter till Kunden. Det är inte tillåtet att använda, eller att upplåta rätt för andra att använda, Drifter World- systemet och dess innehåll i kommersiellt syfte. Kunden har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, låna ut, vidareupplåta, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den i Drifter World-systemet ingående mjukvaran eller data. Kunden har inte rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, dekompilering, demontering eller på annat sätt försöka komma åt mjukvarans källkod. Utöver Kundens rätt till information enligt avsnitt 4.2.5 och 5.1.2 har Kunden inte rätt att själv eller genom andra samla in och lagra data från Applikationen eller Webbplatsen.

10.3. Kunden ska säkerställa att all information och material som överförs till Drifter World-systemet är fri från skadliga element eller programkod eller sabotageprogram (såsom virus, maskar och trojaner). Kunden ansvarar för att information som Kunden laddar upp till Mina sidor eller gör tillgänglig genom Applikationen inte gör intrång i annans rättigheter eller annars står i strid med lag, reglering eller annans rätt.

 

11.   Drifter Worlds ansvar

11.1. Drifter Worlds sammantagna ersättningsskyldighet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), om Drifter World inte har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

11.2. Drifter World är inte ansvarigt för skada eller förlust som Kunden orsakats till följd av:

a)     Kundens fel eller försummelse, inklusive (i) att Kunden inte korrekt påbörjat eller avslutat Tjänst (oavsett om Kunden valt att erhålla en påminnelse från Drifter World eller använt Kameraparkering), (ii) att Kunden inte tillgodogjort sig tillhandahållen information, eller (iii) att Kunden när parkeringen påbörjas har angett fel Parkeringsplats eller registreringsnummer (oavsett om sådan information har angetts manuellt eller efter förslag från positioneringsfunktionen i, eller genom Automatisk kameraparkering);

b)     att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller i övrigt inte följt Drifter Worlds instruktioner;

c)     att Kunden parkerat sitt fordon i strid med tillämpliga lagar, regler och/eller bestämmelser som fastställs av relevant parkeringsoperatör eller som i övrigt är tillämpliga i förhållande till den Parkeringsplats där Kunden parkerar fordonet;

d)     fel eller bristande funktionalitet (såsom t.ex. avstängning eller urladdning) som är hänförlig till Kundens (i) telefon, (ii) Mobiltelefon, vilket exempelvis kan leda till att en parkering eller Laddningssession inte påbörjas (varvid Kunden t.ex. riskerar parkeringsanmärkning) eller avslutas på ett korrekt sätt (varvid Kunden t.ex. riskerar att betala för mycket för sin parkering eller laddning);

e)     avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller andra kommunikationsförbindelser som tillhandahålls av annan än Drifter World, eller teleoperatörs åtgärd eller underlåtelse som påverkar Tjänsternas funktionalitet eller dess tillhandahållande, som exempelvis kan leda till att Kundens telefon, Mobiltelefon eller annan teknisk utrustning inte kan kommunicera med Drifter World-systemet, och att en parkering eller Laddningssession därmed inte påbörjas (varvid Kunden t.ex. riskerar parkeringsanmärkning) eller avslutas på ett korrekt sätt (varvid Kunden t.ex. riskerar att betala för mycket för sin parkering eller laddning);

f)      att Tjänst har avbrutits av Drifter World på grund av skäl som visar sig vara oriktiga, men som Drifter World vid tidpunkten för avbrottet hade anledning att anta var riktiga och berättigade avbrottet;

g)     att en Laddningsplats inte fungerar korrekt;

h)     att av Drifter World anvisad Parkeringsplats/Laddningsplats inte är ledig eller tillgänglig när Kunden anländer;

i)       att Kunden inte har informerat Drifter World om ett känt eller misstänkt missbruk av registreringsnumret för ett fordon som är registrerat för Automatisk kameraparkering;

j)       att en Mobiltelefon som Kunden har installerat Applikationen på, förloras eller stjäls och Kunden inte har informerat Drifter World om detta;

k)     att Kunden inte på ett korrekt sätt har avaktiverat den Automatiska kameraparkeringstjänsten i förhållande till ett fordon;

l)       obehörig användning av Inloggningsuppgifterna och/eller Tjänsterna; eller

m)   Force majeure (se punkt 14.4).

11.3. Under förutsättning att Drifter World inte har agerat vårdslöst eller uppsåtligt ansvarar Drifter World inte för indirekt skada eller följdskada såsom exempelvis utebliven vinst, eller för skada i förhållandet mellan Kunden och tredje part.

 

12.   Reklamation

 

12.1. Kunden ska skriftligen reklamera felaktig Tjänst eller debitering till Drifter Worlds kundtjänst utan dröjsmål och senast inom 60 dagar från det att den aktuella Tjänsten påbörjades alternativt att Kunden fick eller bort ha fått kännedom om den aktuella debiteringen. Reklamationen ska tydligt ange felets slag. Kunden ska i skälig utsträckning vara Drifter World behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.

12.2. Reklamationer gällande felaktiga Parkeringsavgifter eller Laddningsavgifter handläggs och beslutas i samtal med P-operatören respektive Samarbetspartnern. Om och när en sådan reklamation godtas, ska Drifter World utan dröjsmål kompensera Kunden relevant belopp. Om reklamationen avvisas ska Drifter World informera Kunden om resultatet från handläggningen av reklamationen och motivera ståndpunkten. Klagomål som avser ett Kameraparkeringssystem hänvisas till den aktuella P-operatören.

 

13.   Avtalstid, förtida upphörande m.m.

13.1. Avtalet gäller från och med det att Drifter World har bekräftat Kundens registrering (se punkt 1.4) till dess det upphör att gälla i enlighet med Avtalet, eller så som annars skriftligen har avtalats.

13.2. Kunden kan säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden har valt ett Produktpaket för vilket Kunden inte betalar en fast månadsavgift, och till upphörande vid utgången av den vid uppsägningstillfället efterföljande kalendermånaden, om Kunden har valt ett Produktpaket för vilket Kunden helt eller devis betalar en fast månadsavgift.

13.3. Drifter World har rätt att omedelbart stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna, avluta Kundens konto och/eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om

a)     Kunden väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet;

b)     Kunden inte uppfyller, eller det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att uppfylla, sina betalningsskyldigheter gentemot Drifter World eller inte har ett giltigt kontokort eller annan betalningsmetod, såsom tillämpligt, registrerat genom Drifter World;

c)     Kunden enligt Drifter Worlds skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd;

d)     Kunden använder Drifter World-systemet eller Tjänst i strid med Avtalet eller på ett sätt som kan orsaka Drifter World eller tredje part skada;

e)     Kunden upprepade gånger har parkerat sitt fordon i strid med tillämpliga lagar, regler och/eller bestämmelser som fastställs av relevant P-operatör;

f)      Kunden lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande uppgifter; eller

g)     Drifter World vid en samlad bedömning gör det sannolikt att Kunden kan anses vara delaktig i, på annat sätt ha samröre med, brottslig verksamhet.

13.4. Om Kunden har valt ett Produktpaket för vilket Kunden helt eller devis betalar en fast månadsavgift är det Kundens ansvar att säga upp Avtalet om relevant fordon säljs, är avställt eller annars inte avses komma att nyttjas. Drifter World har inte något ansvar att kontrollera att av Kunden angivet fordon inte är avställt.

13.5. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen.

13.6. Avtalets upphörande (oavsett anledning) ska inte påverka Parts rättigheter och/eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för Avtalets upphörande.

 

14.   Ångerrätt

14.1. Kunden har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks (dvs. från godkänd registrering, se punkt 1.4).

14.2. Ångerrätten utövas genom att Kunden tydligt meddelar Drifter Worlds kundtjänst om sitt beslut att frånträda Avtalet. Kunden kan för detta ändamål använda sig av Drifter Worlds standardformulär för utövande av ångerrätten, som finns bilagd dessa Allmänna villkor.

14.3. Om Kunden har begärt att få nyttja Tjänsterna redan under ångerfristen, ska Kunden betala ett belopp som står i proportion till vad Kunden nyttjat av Tjänsterna till dess att Kunden meddelade Drifter World sin avsikt att frånträda Avtalet, jämfört med hela omfattningen av Avtalet.

14.4. Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt i förhållande till Drifter World påverkar detta inte Kundens skyldighet att betala sådana fordringar som Drifter World har förvärvat i enlighet med avsnitt 6.3.

 

15.   Force Majeure

Drifter World ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Drifter Worlds åtaganden enligt Avtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Drifter Worlds kontroll. Exempel på omständighet utom Drifter Worlds kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, Internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.

 

16.   Sekretess

Parterna förbinder sig att inte utan den andra Partens samtycke röja konfidentiell information avseende denne. Kunden är dock införstådd med och samtycker till att Drifter World kommer att tillhandhålla information om Tjänsterna och dess användning till P-operatörer, uplåtare och Samarbetspartners i syfte att fullgöra sina åtaganden gentemot dessa. Kunden är vidare införstådd med och samtycker till att Drifter World kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.

 

17.   Behandling av personuppgifter m.m.

Personuppgifter behandlas och hanteras i enlighet med vid var tid gällande

personuppgiftslagstiftning samt i enlighet med Drifter World’s integritetspolicy.

 

18.   Ändringar, överlåtelse m.m.

18.1. Drifter World förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. I sådant fall ska Drifter World utan dröjsmål informera Kunden och tillhandahålla Kunden den nya versionen av de Allmänna villkoren. Om Kunden därefter fortsätter att använda Tjänsterna ska Kunden anses ha godkänt ändringarna.

18.2. Vid var tid gällande Allmänna villkor finns tillgängliga på Webbplatsen.

18.3. Drifter World har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Kundens medgivande. Vidare har Drifter World rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Avtalet.

18.4. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan Drifter Worlds skriftliga medgivande.

 

19.   Övrigt

19.1. Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör.

19.2. Parterna är överens om att om någon bestämmelse i Avtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Avtalet gälla i tillåten utsträckning.

 

20.   Tvister och tillämplig lag

20.1. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

20.2. Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Parterna. Kunden kan använda sig av EU-kommissionens onlineplattform för att skicka in sitt klagomål till ARN. Om Parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten, på Kundens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

ARN:s webbplats:

www.arn.se

ARN:s postadress

ARN

Box 174

101 23 Stockholm

20.3. Denna punkt 20.2 ska gälla även efter Avtalets upphörande.

21.   Kundservice

Drifter Worlds kundtjänst svarar på frågor kring Avtalet och Drifter Worlds Tjänster under kontorstid under arbetsdagar i Sverige.

Telefonnummer: 010-205 11 20

E-postadress: [email protected]

* * *