For english version – Click Here


Drifter Worlds Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2022-08-04

1              Om Drifter Worlds Integritetspolicy

Drifter World bedriver verksamhet i flera länder. Med “Drifter World“, “vi” och “oss” avses i denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) det lokala koncernbolag som tillhandahåller Drifter Worlds tjänster (“Tjänsterna“)

I denna Integritetspolicy förklaras vilka personuppgifter Drifter World samlar in från dig, varför Drifter World samlar in sådana personuppgifter och vad Drifter World använder dina personuppgifter till i samband med användning av Tjänsterna, Drifter Worlds mobila applikation (“Applikationen“) eller Drifter Worlds webbplats (“Webbplatsen“). Detta för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter.

Drifter World behandlar och hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Drifter World är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i Integritetspolicyn.

Personuppgifter är sådana uppgifter eller sådan information som kan användas för att identifiera en specifik individ.

2             När samlar Drifter World in personuppgifter?

2.1        Dig själv

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst uppgifter som du, direkt eller indirekt, lämnar till Drifter World. Drifter World samlar in personuppgifter från dig bland annat när du:

·     ansöker om registrering av ett konto hos Drifter World,

·     använder Tjänsterna, Applikationen och Webbplatsen, och när du

·     kontaktar Drifter World.

2.2       Informationstjänsteleverantör

Vi kan även samla in personuppgifter som vi hämtar från informationstjänsteleverantörer för att samköra vårt kundregister med offentliga register för att säkerställa god registervård. De uppgifter som vi samlar in från dessa offentliga register använder vi även i samband med kommunikation och erbjudanden till dig.

2.3       Kreditupplysningsföretag

Om du ansöker om att betala med faktura hämtar vi en person-/kreditupplysning om dig från kreditupplysningsföretag.

3            Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Drifter World behandlar dina personuppgifter för följande ändamål.

3.1        Hantera ansökan om registrering av konto

Drifter World behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan om registrering av ett konto hos Drifter World.

 

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Avtal. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

 

Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Betalningsuppgifter, t.ex. betalningssätt och uppgifter för detta

Bevarandetid: Uppgifterna sparas under den tid som ansökan handläggs.

 

3.2       Tillhandahålla Tjänsterna

Drifter World behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna.

Om du har tillåtit att Applikationen ges tillgång till platstjänster samlar Drifter World in och behandlar information om din mobiltelefons geografiska position i samma syfte.

Om du ansöker om att bli fakturakund behandlar vi dina personuppgifter i syfte att genomföra en kreditbedömning.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Avtal. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

Om du är fakturakund behandlas personnummer i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.

Behandling av lokaliseringsinformation stödjer sig – om behandlingen inte är nödvändig för den aktuella Tjänsten – på ditt samtycke som du lämnar genom att aktivera platstjänster för Applikationen i din mobiltelefon. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Drifter World samlar in, använder och delar sådan lokaliseringsinformation genom att stänga av funktionen “tillåt åtkomst till platsinfo” i din mobiltelefon.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Platsinformation, t.ex. uppgift om var du befinner dig vid en viss tidpunkt baserat på mobiltelefonens position, startposition, vald destination och rutt

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under kundförhållandet och för en tid om 36 månader eller, om du är företagskund, 10 år därefter i syfte att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att försvara, fastställa eller göra gällande eventuella rättsliga anspråk.

Efter det att kundförhållandets avslutats bevaras även dina personuppgifter för en maximal tid om 23 månader därefter i syfte att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att uppfylla avtalet med berörda parkeringsoperatörer.

 

3.3       Kommunikation och erbjudanden

Drifter World behandlar dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig om Tjänsterna, samt för att lämna erbjudanden om Drifter Worlds och Drifter Worlds samarbetsparternas tjänster och produkter. Genom att godkänna villkoren för Tjänsterna lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen (2008:486) för till vår elektroniska marknadsföring av våra egna och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss. Drifter World säkerställer att marknadsföring som riktar sig direkt till dig personligen uppfyller gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer avseende marknadsföring.

Om du har konton för sociala medier kan det hända att du ser marknadsföring från Drifter World.

 

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer, IP-adress

Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att kommunicera med dig om Tjänsterna och lämna erbjudanden.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under kundförhållandet och 12 månader därefter för samma syfte. Lagringsperioden för IP-adresser framkommer i vår Cookie-policy.

 

3.4       Genomföra undersökningar

Drifter World behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra undersökningar om Drifter World, Applikationen och Tjänsterna, till exempel genom att efterfråga feedback och omdömen via Applikationen och e-post.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att genomföra undersökningar.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

 

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under en tid om tre (3) månader för detta syfte räknat från tidpunkten för undersökningen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

 

3.5       Uppföljning och utvärdering

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att

registreringsnummer

tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att följa upp

 

och utvärdera våra Tjänster och interaktioner med dig.

Kontaktuppgifter, t.ex.

adress, e-postadress,

 

telefonnummer

 

Parkeringsuppgifter, t.ex.

 

start- och stopptid och

 

områdeskod för parkering

 

Tekniska uppgifter, t.ex.

 

vilken enhet som används

 

och mobiltelefons unika

 

enhets-ID

 

Användarinteraktion,

 

t.ex. hur du använder

 

Applikationen eller

 

navigerar på vår Webbplats

 

(inkl. i inloggat läge)

 

Bevarandetid: Statistik innehåller inga personuppgifter och sparas, som utgångspunkt, tillsvidare.

Drifter World behandlar dina personuppgifter i syfte att ta fram olika rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av Tjänsterna och interaktioner med dig.

 

 

3.6       Hantera förfrågningar

Drifter World behandlar personuppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig i olika kanaler, t.ex. när du kontaktar Drifter Worlds kundtjänst.

Kund

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig och erbjuda god kundservice.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Finansiell information, t.ex. kontonummer

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Uppgifterna bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten för kommunikationen. Uppgift om kontakter med dig bevaras under kundförhållandet under en period om 36 månader, eller om du är företagskund, i 10 år därefter i syfte att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

 

Användare

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Uppgifterna bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten för kommunikationen.

 

3.7       Inspelning av telefonsamtal

Drifter World behandlar personuppgifter i samband med inspelning av telefonsamtal när du kontaktar Drifter Worlds kundtjänst via telefon i kvalitets- och utbildningssyfte, samt för din och vår säkerhet.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte, samt av säkerhetsskäl.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Uppgifterna bevaras för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från tidpunkten för inspelningen.

 

3.8       Uppfylla rättsliga skyldigheter

Drifter World behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Drifter World, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller enligt lag eller andra föreskrifter.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Personuppgifter sparas under den tid som är nödvändig för respektive rättslig förpliktelse.

 

3.9       Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Drifter World behandlar personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

 

Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Personuppgifterna behandlas för detta syfte under den tid som är nöd- vändig för att fastställa, göra gällande och försvara det rättsliga anspråket.

 

3.10   Underhåll, skydd och utveckling av Tjänsterna

Drifter World behandlar personuppgifter i syfte att underhålla, skydda och utveckla Tjänsterna, inklusive Applikationen och Webbplatsen, t.ex. för att logga, utveckla, testa och förbättra våra Tjänster.

 

Uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att underhålla, skydda och utveckla Tjänsterna.

 

Behandlingen av personnummer stödjer sig på samma grund som för respektive behandling ovan.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

Tekniska uppgifter, t.ex. vilken enhet som används och mobiltelefons unika enhets-ID

Platsinformation, t.ex. uppgift om var du befinner dig vid en viss tidpunkt baserat på mobiltelefonens position, startposition, vald destination och rutt

Kommunikation, t.ex. uppgift om din fråga och vårt svar.

Bevarandetid: Uppgifterna behandlas för detta syfte under kundförhållandet och så länge som Drifter World för respektive ändamål ovan bevarar dina personuppgifter. Vid utveckling av Tjänsterna behandlas personuppgifterna endast i syfte att avidentifiera dem för att kunna användas i Drifter Worlds testmiljö.

 

4            Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vissa rättigheter gäller först från och med den 25 maj 2018, t.ex. rätten till dataportabilitet. Drifter World behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du utövar dina rättigheter genom att kontakta Drifter Worlds kundtjänst. Kontaktuppgifter framgår nedan.

4.1        Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Vissa uppgifter som vi har registrerade om dig kan du se genom att logga in på ditt användarkonto i Applikationen och Webbplatsen. Registerutdrag kan beställas genom vår kundtjänst.

4.2       Rätt till rättelse

Om du anser att registrerade personuppgifter hos Drifter World är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att rättelse av dina personuppgifter. Du kan rätta vissa uppgifter genom att logga in på ditt användarkonto i Applikationen och på Webbplatsen.

4.3       Rätt att avsäga dig direktmarknadsföring

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig Drifter Worlds behandling av dina personuppgift-ter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att kontakta kundservice.

4.4       Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som gäller för din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

4.5       Begära radering (“rätten att bli bortglömd”)

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om du har invänt mot behandlingen och Drifter World inte har något tvingande berättigat skäl för att fortsätta behandla uppgifterna. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

4.6       Begära begränsning av behandling

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att Drifter World inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

4.7       Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och, om det är tekniskt möjligt, överföra dessa till någon annan (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. för att uppfylla avtalet med dig (villkoren).

5             Säkerhet

Drifter World tar frågan om säkerhet för dina personuppgifter på största allvar. Drifter World vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Tillgång till information är begränsad på olika sätt (exempelvis genom krav om användarauktorisation och lösenord, som endast tilldelas de anställda som behöver tillgång till sådan information för att utföra sina arbetsuppgifter). Andra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering, brandväggar samt fysiska begränsningar och restriktioner för åtkomst till byggnader och filer.

6            Överföring av personuppgifter till andra mottagare m.m.

Drifter World delar insamlade personuppgifter med följande mottagare för följande syften. Mottagaren är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av de personuppgifter som vi delar med dem, om inget annat anges nedan.

6.1        Parkeringsoperatörer

Vi delar uppgifter med parkeringsoperatörer för att de ska kunna kontrollera pågående parkering samt avstämning av genomförda parkeringar på deras områden. Parkeringsoperatören kan även komma att hantera anonymiserad platsinformation för statistiska skäl.

Kontroll och avstämning av parkering

 

Uppgifter

Laglig grund för överföringen

Identitetsuppgifter, registreringsnummer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Drifter Worlds berättigade intresse av att uppfylla avtalet med berörda parkeringsoperatörer och parkeringsoperatörens intresse av att kontrollera pågående parkering samt avstämning av genomförda parkeringar på deras områden.

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Platsinformation, vid de fall även bilens position krävs för kontroll av parkering delas platsinformation med parkeringsoperatören.

 

Tillhandahålla Tjänsterna

Om du parkerar i garage delas ditt registreringsnummer eller RFID-kortets unika id mellan oss och parkeringsoperatören för att starta och stoppa parkering hos Drifter World.

 

Uppgifter

Laglig grund för överföringen

Identitetsuppgifter, registreringsnummer och unikt id för RFID-kort

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

 

6.2       Betalningsmottagare och betaltjänstleverantörer

Vid betalning med faktura delas personuppgifter med leverantörer för fakturabetalning och eventuell inkassohantering för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna med fakturering som betalningsmetod.

Vid betalning och anslutning via leasingbolag delas personuppgifter och information om dina parkeringar med leasingbolaget för att genomföra betalningen kopplat till din bil leasad via leasingbolaget.

 

Uppgifter

Laglig grund för överföringen

Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer, personnummer, mobiltelefonnummer, registreringsnummer

Avtal. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

 

 

Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e- postadress, telefonnummer

Parkeringsuppgifter, t.ex. start- och stopptid och områdeskod för parkering

Transaktionsuppgifter, t.ex. betald parkeringsavgift och avgifter för Tjänsten

 

Vid betalning med t.ex. kort eller digitala betallösningar (t.ex. ApplePay och MobilePay) delar vi endast fakturanummer samt belopp för att genomföra betalningen.

 

Uppgifter

Laglig grund för överföringen

Identitetsuppgifter, fakturanummer

Avtal. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Drifter World ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna.

 

6.3       Koncernbolag

Drifter Worlds tekniska plattform tillhandahålls av koncernbolaget i Sverige dit personuppgifterna överförs i syfte för att Drifter World att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Samtliga koncernbolag har ingått ett internt dataskyddsavtal som syftar till att skydda dina personuppgifter när de överförs inom koncernen.

6.4       Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kan Drifter World dela personuppgifter med tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller bland annat följande tjänster till Drifter World: informationstjänster, telefonitjänster (PSMS), supporttjänster samt IT-tjänster, såsom marknadsföring, support, drift, förbättring, utveckling och tjänster för att hantera utskick och framställa kort. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt Drifter Worlds uttryckliga instruktioner och får inte

använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

6.5       Övriga mottagare

Utöver ovanstående mottagare kan Drifter World i den utsträckning det är nödvändigt dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 

 

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi delar dina personuppgifter med myndigheter om vi har en rättslig förpliktelse att göra det.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Domstolar, externa

I samband med en

Behandlingen är nödvändig för att

rådgivare och

rättstvist kan vi överföra

tillgodose vårt berättigade intresse

motparter

uppgifter till andra

av att fastställa, göra gällande och

 

parter.

försvara rättsliga anspråk.

Rättsvårdande myndigheter,

t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex.

Polisen om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter eller för att bidra till en pågående brottsutredning.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Potentiella köpare

Vi kan komma att dela

Behandlingen är nödvändig för att

och säljare

information med

tillgodose vårt berättigade intresse

 

potentiella köpare och

av att genomföra avyttringen eller

 

säljare om vi skulle sälja

sammanslagningen.

 

hela eller delar av

 

 

verksamheten eller vid

 

 

en sammanslagning.

 

 

7             Var behandlas mina personuppgifter?

I den utsträckning Drifter World lagrar dina personuppgifter sker det på servrar inom EU.

Våra tjänsteleverantörer finns dock, i förekommande fall, utanför EU/EES-området. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade säkerställer Drifter World att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma utsträckning som Drifter World. Från och med den 25 maj 2018 har du

rätt att begäran få information om till vilka länder utanför EU/EES-området till vilka dina personuppgifter överförs och kopia på de skyddsåtgärder som Drifter World har vidtagit för att skydda dina personuppgifter.

8            Cookies

Drifter World använder cookies för optimering av Tjänsterna, statistisk utvärdering, analys och marknadsföring. En cookie är en textfil som sparas på exempelvis din dator eller mobila enhet och som möjliggör identifikation av din dator eller mobiltelefon. Cookies hjälper Drifter World att anpassa exempelvis Applikationen och Webbplatsen efter dina behov som användare av Drifter Worlds Tjänster, se vidare i vår cookiepolicy.

9            Ändringar i Drifter Worlds Integritetspolicy

Drifter World kan, från tid till annan, ändra i Integritetspolicy. Om sådana ändringar görs i Drifter Worlds Integritetspolicy som innebär att sättet Drifter World behandlar dina personuppgifter ändras, t.ex. om insamling av ytterligare personuppgifter för angivna ändamål eller behandling av uppgifter för nya ändamål, kommer Drifter World att meddela dig om sådana förändringar via exempelvis Webbplatsen, Applikationen eller e-post. Drifter World rekommenderar att du regelbundet läser Drifter Worlds Integritetspolicyn för den senaste informationen om hur Drifter World behandlar dina personuppgifter.

10         Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter avseende Drifter Worlds Integritetspolicy kan du kontakta Drifter Worlds kundtjänst.

Telefonnummer: 010-205 11 20

postadress: [email protected]